แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ 2564 27 เมษายน 2564 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 27 เมษายน 2564 18
แบบแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 27 เมษายน 2564 11
ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ งบ 2563 26 เมษายน 2564 13
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564(กองการศึกษา) ไตรมาสที่ 1,2 26 เมษายน 2564 12
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564(กองคลัง) ไตรมาสที่ 1,2,3 26 เมษายน 2564 13
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564(สำนักปลัด) ไตรมาสที่ 1,2,3 26 เมษายน 2564 9
รายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเดือน มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564 14
การจัดทำรายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้น มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564 12
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ 29 มิถุนายน 2562 145
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบต่างๆ 28 มิถุนายน 2562 124
ประกาศ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 28 มิถุนายน 2562 134