แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 06 กุมภาพันธ์ 2563 60
ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 06 กุมภาพันธ์ 2563 56
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายหนองแวง - หนองเม็ก) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 47
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายวัดท่าบ่อถึงห้วยเอเฮ) หมู่ 12 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 45
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายซอยบ้านนายอรงค์การ) หมู่ 8 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 41
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายห้วยอีหน่อม) หมู่ 3 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 52
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายหนองแวง - หนองเม็ก) หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 46
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายวัดท่าบ่อถึงห้วยเอเฮ) หมู่ที่ 12 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 36
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายซอยบ้านนายอรงค์การ) หมู่ที่ 8 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 38
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายห้วยอีหน่อม) หมู่ที่ 3 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 31 มกราคม 2563 41
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองแวงไปคำยาง) หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 50
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สายข้างหนองแวง) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 46
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 47
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล. (สายข้างหนองแวง) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 45
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล. (สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 53
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายหนองแวงไปคำยาง) หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 26 ธันวาคม 2562 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(สายหนองตูมไปวัดป่าไชยวาน) หมู่ที่ 7 24 ธันวาคม 2562 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(สายคำยางไปบ้านดูน) หมู่ที่ 6 24 ธันวาคม 2562 43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายจากหนองตูมไปวัดป่าไชยวาน) หมู่ที่ 7 บ้านหนองตูม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 24 ธันวาคม 2562 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายจากคำยางไปบ้านดูน) หมู่ที่ 6 บ้านคำยาง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 24 ธันวาคม 2562 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 09 กันยายน 2562 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 09 กันยายน 2562 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(สายรอบหนองแวง) ม.15 05 กันยายน 2562 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง(สายไชยวาน ม.3 ไปบ้านจำปา) ม.3 05 กันยายน 2562 51
ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 14 03 กันยายน 2562 46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 10 03 กันยายน 2562 54
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 3 03 กันยายน 2562 47
ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ 15 03 กันยายน 2562 50
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 18 กรกฎาคม 2562 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. ม.15 15 กรกฎาคม 2562 60