ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สายข้างหนองแวง) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สายข้างหนองแวง) หมู่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี