ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(สายจากบ้านนายธีระพงษ์ สีพะนาม ถึงทางโค้งหนองเม็ก) หมู่ที่ 10

   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(สายจากบ้านนายธีระพงษ์ สีพะนาม ถึงทางโค้งหนองเม็ก) หมู่ที่ 10