ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านนายพิชิต กล้าหาญ ถึงบ้านพ่ออินทร์ พะวังคาม)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (สายจากบ้านนายพิชิต กล้าหาญ ถึงบ้านพ่ออินทร์ พะวังคาม)