ประกาศ การประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

   ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เรื่องการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกค์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)