ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายรอบหนองสาธารณะหนองแซง-บ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี