ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายหนองแวง - หนองเม็ก) หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายหนองแวง - หนองเม็ก) หมู่ที่ 15 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี