มอบเงินสงเคราะห์ฯ

S  22339632

     ธนาคารขยะรีไซเคิล ทต.หนองแวงแก้มหอม มอบเงินสงเคราะห์ให้ทายาทสมาชิกธนาคารที่เสียชีวิต จำนวน 8,120 บาท โดยนายรุ่งรัตน์ คำเพชร และคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ