แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

     วันที่ 30 เมษายน 2564 ทต.หนองแวงแก้มหอม โดยนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


430511


430510


430509