กิจกรรมร่วมประกาศเจตจำนงค์

 

 ตอตานทจรต ITA ๑๘๐๕๑๘ 0015

 

   เทศบาลตำบลหนองแวงแก้ม ร่วมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต