ประชุมคณะกรรมการกองทุน

19563 ๒๐๐๕๑๙ 0006

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม  ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อรายงานสถานะการเงินและพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปี 2563 โดยนายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี เป็นประธาน