18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

135803

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 ตรงกับวันท้องถิ่นไทย ทต.หนองแวงแก้มหอม โดยนายรุ่งรัตน์ คำเพชร นายกเทศมนตรี นายศักดิ์สิทธิ์ วรรณพุฒ ประธานสภาเทศบาลและนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทำความสะอาดตัดหญ้า วัชพืชและเก็บขยะถนนสาย ทต.หนองเม็ก - บ้านคำยาง ม.6 ต.ไชยวาน ตามนโบาย Udon Go Clean