ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสือม

   ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสือมราคาต่อปี