ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธ๊การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานฯ

   ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธ๊การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564