ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

   ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564