แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 18 มิถุนายน 2564 0
ประกาศเรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม 07 มิถุนายน 2564 5
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธ๊การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานฯ 24 พฤษภาคม 2564 6
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 24 พฤษภาคม 2564 5
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 07 พฤษภาคม 2564 15
รายงานข้อมูลผู้มารับบริการประจำเดือน เมษายน 2564 06 พฤษภาคม 2564 15
ประกาศการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 06 พฤษภาคม 2564 11
ประกาศการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำเดือน มีนาคม 06 พฤษภาคม 2564 12
ประกาศการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำเดือน เมษายน 06 พฤษภาคม 2564 14
รายงานข้อมูลสถิติการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 06 พฤษภาคม 2564 12
รายงานสถิติการขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประจำเดือน มีนาคม 06 พฤษภาคม 2564 12
รายงานสถิติการขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประจำเดือน เมษายน 06 พฤษภาคม 2564 13
สถิติการขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประจำเดือนเมษายน 06 พฤษภาคม 2564 10
สถิติการขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประจำเดือนมีนาคม 06 พฤษภาคม 2564 9
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เรือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)จังหวัดอุดรธานี 26 กุมภาพันธ์ 2563 170
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสือม 06 พฤศจิกายน 2562 148
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2/2562 17 มิถุนายน 2562 176
ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1/2562 13 พฤษภาคม 2562 250